Úvod do problematiky Kontrolované konzumace alkoholu

Během úvodní hodiny se frekventanti kurzu seznámí s obecnými principy metody Kontrolované konzumace alkoholu jakožto nástroje sekundární, resp. terciární prevence. Obdrží také základní vhled o indikaci Kontrolované konzumace dle míry závažnosti a typu závislosti.

V praxi by pak měli být schopni využívat nástroj Kontrolované konzumace alkoholu efektivně, bezpečně a s ohledem na maximální prospěšnost pro uživatele návykové látky. Kontrolovaná konzumace alkoholu je jakožto terapeutický cíl a nástroj sekundární prevence indikován pro osoby v pásmu rizikové a škodlivé konzumace, resp. nerozvinuté formy závislosti. Tuto terapeutickou metodu lze v závažnějších případech využít jako postupnou cestu k abstinenčnímu cíli.

Absolutní kontraindikací k účasti klienta v programu je jeho započatá abstinence, popř. identifikace klienta s abstinentním záměrem. Relativní kontraindikací jsou závažnější formy závislosti. V tomto případě je povinností absolventa kurzu motivovat klienta k trvalé a důsledné abstinenci a informovat ho, že Kontrolovaná konzumace se v této situaci stává nástrojem terciární prevence.