Terapie malých dětí

Léčebná pedagogika

Dětská psychoterapie představuje odbornou a mimořádně náročnou kapitolu v oblasti péče o duševní zdraví. Psychoterapie je léčba pomocí rozhovoru. Verbální možnosti rozhovoru jsou však v případě dětí předškolního a mladšího školního věku omezené.

Schopnost introspekce a sebereflexe není rozvinutá, určitá témata nelze formulovat přímo. To však neznamená, že by děti v tomto věku nepociťovaly traumata, psychickou bolest nebo pocit vykořenění a pomoc terapeuta nepotřebovaly.

Bezpečná psychoterapeutická a léčebná práce s dětmi musí být založena na hrách, fantazii, podobenstvích a také na konkrétním nácviku.

Ambulance dětského psychoterapeuta a léčebného pedagoga zahrnuje následující služby:

 • Pedagogická diagnostika (zjištění vývojových poruch na kognitivní a motorické úrovni)
 • Stimulační terapie na podporu kognitivního, motorického a smyslového vývoje dítěte
 • Psychologická i pedagogická příprava na školní docházku
 • Výchovné poradenství pro rodiče
 • Terapie pro rozvoj smyslového vnímání
 • Ošetření dětských traumat a depresí
 • Psychosomatické problémy dětí
 • Pomoc s integrací do kolektivu, s přizpůsobením se změnám a novým výzvám

Kdo je dětský psychoterapeut a léčebný pedagog?

Tomuto oboru se věnuje odborník, který disponuje zdravotnickým, pedagogickým a psychoterapeutickým vzděláním.

V ambulanci dětské psychoterapie a léčebné pedagogiky se v rámci terapeuticko-pedagogické intervence se konkrétně věnujeme:

 • léčebně-pedagogické diagnostice: zjištění aktuální vývojové úrovně, určení problémů v jednotlivých oblastech vývoje. Zmapování jeho silných stránek a kompetencí
 • léčebně-pedagogická terapie: terapeuticko-pedagogické cvičení a programy zaměřené na podporu dítěte ve vývoji, reedukaci, resocializaci a kompenzaci problémů, a také na aktivizaci zdrojů dítěte,
 • psychoterapie dítěte, pomoc s adaptací a řešením problémů, které ho traumatizují
 • psychoterapeutické a léčebné programy zaměřené na podporu dítěte ve vývoji, reedukaci, resocializaci a kompenzaci problémů, a také na aktivizaci zdrojů dítěte
 • terapeuticko-pedagogické poradenství rodině: podpora a provázení, poradenství v oblasti výchovy, rodinných vztahů, rodičovských kompetencí apod.
 • vytvoření plánu aktivit na podporu a rozvoj jednotlivých percepčně-motorických a kognitivních funkcí (hrubá motorika, jemná motorika, pozornost, zrakové a sluchové vnímání, řeč, grafomotorika)
 • soustavná práce na rozvoji osobnosti dítěte a jeho kompetencí
 • Aplikace jednotlivých psychoterapeutických přístupů, v kombinaci s expresivními terapeutickým směry (arteterapie, psycho-motorická terapie, ergoterapie, Montessori terapie, terapie hrou, dramaterapie)

Co je léčebná pedagogika, psychoterapeutické péče o děti a terapeutická pedagogika?

Filozofickými východisky terapeutické pedagogiky jsou humanistické a existencionální psychoterapeutické směry. Samotná koncepce pomoci dětem předškolního a mladšího školního věku je postavena na zkušenostech reformních pedagogik. Podle většiny autorů je léčebná pedagogika charakterizována jako individuální, interaktivní, na hodnoty a smysl orientovaná terapeutická péče a pedagogika úcty (respektu ke každému lidskému individuu jakéhokoliv věku).

Terapeutická pedagogika a dětská psychoterapie je především o výchově a doprovázení člověka v jeho těžkostech a ve společném hledání jemu vlastních možností. Je orientovaná na výchovu podporující zdraví a optimální vývoj ohroženého nebo znevýhodněného dítěte.

V léčebné pedagogické intervenci nejde o odstranění těžkostí ze života dítěte, ale o učení se, jak tyto problémy a nepříznivé okolnosti zvládnout. V centru snažení léčebného pedagoga a dětského psychoterapeuta je dítě a rodina, kteří se společně spolupodílí na změně.

Dítě vnímáme vždy jako jedinečnou bytost a odmítáme jeho kategorizaci a škatulkování na základě vyjmenováním jeho odlišností a problémů. To však neznamená, že si nevšímáme poruch a odlišnosti dítěte. Chápeme je však vždy individuálně v kontextu života konkrétního dítěte.

Dětská psychoterapie a léčebná pedagogika v sobě pojí nejen lékařskou odbornost, profesionální psychoterapeutickou a pedagogickou praxi, ale zároveň i cit pro odlišnosti a úctu ke každému specifiku jednotlivého dítěte. Tato úcta nás naplňuje nás obdivem před jeho jedinečností, každého malého pacienta si vážíme a pokoušíme s s ním vybudovat zcela partnerský a rovnocenný vztah.

Kromě toho máme naše dětské pacienty prostě a docela obyčejně rádi.